Algemene voorwaarden

Zakelijke informatie

Bedrijfsnaam: Smart Beauty Concepts bv
Handelsnaam: I-N Beauty Europe
Bedrijfsadres: Pareinpark 27 - 9120 Beveren (België)
E-mailadres: info@inbeautystore.com
Telefoon zakelijk: +32 3 25 25 502
BTW-nummer: BE0764819066
Rechtsvorm: BV
RPR: RPR Antwerpen

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Smart Beauty Concepts bv , a BV met maatschappelijke zetel te Pareinpark 27 - 9120 Beveren (België) , BTW BE0764819066 hierna "Webwinkel", biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze e-commerce website ("Klant"). Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop "Webshop" dient de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden, waardoor hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Aanvullende voorwaarden van de Klant zijn uitgesloten, tenzij deze vooraf, schriftelijk en uitdrukkelijk door "Webshop" zijn aanvaard.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere rechten of belastingen die verplicht ten laste van de Klant vallen.

De prijsaanduiding heeft enkel betrekking op de artikelen zoals woordelijk omschreven. De bijgaande foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden "Webshop" niet. De juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie maakt dat "Webshop" slechts aan een middelenverbintenis gebonden is. "Webshop" is op geen enkele wijze aansprakelijk in geval van kennelijke materiële fouten, zet- of drukfouten.

Indien de Klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, levertijd of wijze van levering, verzoeken wij de Klant vooraf contact met ons op te nemen.

Het aanbod is geldig zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde door "Webshop" worden aangepast of ingetrokken. "Webshop" kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant kan kiezen tussen de verschillende betalingsmogelijkheden> Deze zullen vermeld worden bij de online aankoop.

"Webshop" is gerechtigd een bestelling te weigeren wegens een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webshop worden geleverd in Europa. Leveringsmethoden: deze worden aangeboden op het moment van online aankoop. De levertijd is afhankelijk van het land waar u woont en de verzendmaatschappij. Wij verzenden zo snel mogelijk, meestal binnen een dag na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming in de levering moet door de Klant onmiddellijk aan "Webshop" worden gemeld.

Het risico van verlies of beschadiging gaat op de Klant over zodra hij (of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft genomen. Het risico gaat echter over op de klant bij aflevering aan de vervoerder, indien deze van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de "Webshop" is geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde zaken blijven uitsluitend eigendom van de "Webshop" totdat volledige betaling door de klant heeft plaatsgevonden. De klant verbindt er zich toe, in voorkomend geval, derden te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van "Webshop", bv. aan eenieder die beslag zou leggen op de nog niet volledig betaalde artikelen.

Artikel 7: Garantie

Overeenkomstig de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen, beschikt de consument over wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Een eventuele commerciële garantie doet geen afbreuk aan deze rechten.

Om zich op de garantie te kunnen beroepen, moet de Klant een bewijs van aankoop kunnen voorleggen. De Klant wordt aangeraden de originele verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online zijn gekocht en bij de klant thuis worden afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met "Webshop" en het artikel op zijn kosten naar "Webshop" terug te sturen.

Indien een gebrek wordt vastgesteld, moet de klant "Webshop" zo snel mogelijk op de hoogte brengen. In ieder geval dient elk gebrek door de Klant gemeld te worden binnen een termijn van 2 weken nadat het is vastgesteld. Nadien vervalt ieder recht op herstel of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongevallen, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel.

Gebreken die zich manifesteren na een periode van 2 maanden volgend op de datum van aankoop, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, tenzij de Klant het tegendeel kan bewijzen.

Artikel 8: Klantenservice

De klantendienst van "Webshop" kan bereikt worden op het telefoonnummer +32 +32 3 25 25 502, per e-mail op sales@inbeautystore.com. Eventuele klachten kunnen ook via een van de bovenstaande kanalen worden doorgegeven.

Artikel 9: Sancties bij niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten die "Webshop" heeft, is de klant in geval van niet-betaling of laattijdige betaling vanaf de datum van de contractbreuk, zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10% per jaar op het onbetaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt "Webshop" zich het recht voor de onbetaalde of niet betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 10: Inbreuk op de geldigheid - niet opzegging

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, wettelijkheid en toepasselijkheid van de andere bepalingen beïnvloeden.

Het nalaten op enig moment door "Webshop" om enig recht van een van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen of uit te oefenen, zal nooit worden beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijke bepaling en zal deze rechten nooit ongeldig maken of beïnvloeden.

Artikel 11: Wijziging van voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door alle andere voorwaarden waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen, en de Algemene Verkoopvoorwaarden van "Webshop". In geval van tegenstrijdigheid prevaleren deze Voorwaarden.

Artikel 12: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijs kunnen dienen.

Artikel 13: Toepasselijk recht - Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de "Webwinkel" (Antwerpen) zijn bevoegd voor juridische geschillen. De consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).